Přechází pod


Všeobecné obchodní podmínky


GETAWAY PRAGUE – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Všechny únikové hry GETAWAY PRAGUE (dále jen “Provozovatel“) jsou provozovány pod IČ: 01973355. Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnýmivobchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchtovprávních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněnímvaktuálního znění VOP na webových stránkách www.gtwy.cz.

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované Provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s Provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Provozovatele na základ rozhodnutí obsluhy či vedení Provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.2 Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.3 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Provozovatel akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.

2.4 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Provozovatele, a to na základě rozhodnutí obsluhy či vedení Provozovatele. Dále platí, že Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení obsluhy či vedení Provozovatele bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

2.5 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Provozovatele s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Provozovatele. V obchodních prostorách Provozovatele či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Provozovatele či jiných účastníků.

2.6 Provozovatel neodpovídá za škodu, ztrátu či odcizení osobních věcí a cenností, které neměli účastníci v prostorách Provozovatele pod dozorem.

3. OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1 V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě, případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.

V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/se zvoleným počtem hráčů a únásledně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Provozovateli uhradit. Vstupné může být uhrazeno v hotovosti, dárkovým voucherem nebo platebními poukázkami smluvních společností uvedených na webu Provozovatele.

3.2 Pokud účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru déle než 24hodin před rezervovaným termínem, Provozovatel mu vrátí 100% účastníkem uhrazené částky. Pokud účastník zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, Provozovatel je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku 500,- Kč jako sankční poplatek.

3.3 Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení Provozovatele.

3.4 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Provozovatele, a to buď mailem: info@gtwy.cz nebo telefonicky: +420 776 084 796.

3.5 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném Provozovatelem následně po provedení rezervace.

3.6 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora či vedení Společnosti.

3.7 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 9let. Účastníci mladší než 14 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

3.8 Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v herních prostorách Provozovatele je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Operátoři hry Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení.

4.2 Účastníci jsou tímto Provozovatelem laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

4.3 Svým vstupem do herních prostor provozovatele účastníci souhlasí, že nebudou publikovat fotky, video či jiné záznamové materiály o hře a úkolech v ní obsažených. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 30.000,-Kč

5. Dárkové poukazy (vouchery)

5.1 Dárkové poukazy (vouchery) GETAWAY PRAGUE vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami.

5.2 Platnost je uvedena na každém dárkovém poukazu.

5.3 Ceny dárkových poukazů se mohou lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru je povinen rozdíl v cenách doplatit.

5.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Provozovatelem.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Provozovatele mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Provozovatele a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude provozovatel maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Provozovatel nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Provozovatel nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

6.3 Provozovatel není odpovědný za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na svých webových stránkách. Provozovatel nebude rovněž odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

6.4 Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Provozovatele, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Provozovatele s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.5 Webové stránky Provozovatele obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Provozovatele. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

6.6 Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti používáním webových stránek Provozovatele a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

6.7 Provozovatel není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních a jiných platebních systémů.

6.8 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Provozovatele vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Provozovatelem.

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Provozovatelem jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané Provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby Provozovatele a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Provozovatel používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

GETAWAY PRAGUE– verze 21.05.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomíVíce informací